کتاب ها

اطلس ساختار سلول گیاهی

اطلس ساختار سلول گیاهی

تألیف کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

تألیف: پرفسور علیرضا ایرانبخش دکتر مصطفی عبادی غلامرضا بیدخو...

تألیف کتاب تأثیر شرایط آب و هوایی در بهره گیری بهینه از آفت کشها...

تألیف: پرفسور علیرضا ایرانبخش سید احمد میرزایی ویراستار: ...

تألیف کتاب آیینه تدبیر و تلاش

جستاری در ربع قرن فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی ...

تألیف کتاب سازوکارهای مولکولی در سازگاری گیاهان...

ترجمه: پرفسور علیرضا ایرانبخش سعید حسامی تکلو ...

تألیف کتاب اصول،مفاهیم و روش های آزمایشگاهی در زیست شناسی گیاهی...

تألیف: پرفسور علیرضا ایرانبخش دکتر زهرا اوراقی اردبیلی ...

تألیف کتاب اسکلت سلولی

تألیف: پرفسور علیرضا ایرانبخش دکتر مصطفی عبادی محمد مهدی حمد...

تألیف کتاب مکانیسم مولکولی فتوسنتز

تألیف: پرفسور علیرضا ایرانبخش دکتر محمد رضا امیرجانی دکتر مح...

تألیف کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی...

تألیف: پرفسور علیرضا ایرانبخش سید حسن سید رضایی امید مازندرانی قاس...

تألیف کتاب اطلس تشریح و مورفولژی گیاهی اندام های زایشی...

تألیف: پرفسور علیرضا ایرانبخش دکتر مصطفی عبادی دکتر زهرا اوراقی ارد...

تألیف کتاب اطلس تشریح و مورفولژی گیاهی اندام های رویشی...

تألیف : پرفسور علیرضا ایرانبخش دکتر مصطفی عبادی دکتر زهرا اوراقی ار...

تألیف کتاب اطلس تشریح و مورفولژی گیاهی سلول و بافت...

تألیف : پرفسور علیرضا ایرانبخش دکتراحمد مجد دکتر مصطفی عبادی...

تألیف کتاب پیدایش و تکامل سلول

تألیف کتاب پیدایش و تکامل سلول پروفسور علیرضا ایرانبخش سعید حس...

تألیف کتاب کشت بافت و سلول گیاهی

تألیف کتاب کشت بافت و سلول گیاهی پرفسور علیرضا ایرانبخش مصطفی ...

تألیف کتاب مبانی بیوشیمی

تألیف کتاب مبانی بیوشیمی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ...

تألیف کتاب بایو - مَت - آرت جلد اول

تألیف کتاب بایو - مَت - آرت جلد اول ارتباط میان طبیعت، ریاضیات و هنر ...

تألیف کتاب رویکردی کاربردی به تولید علم

تألیف کتاب رویکردی کاربردی به تولید علم پرفسور علیرضا ایرانبخش ...

تألیف کتاب زیست شناسی مولکولی مایکوپلاسما و کشت سلول...

تألیف کتاب زیست شناسی مولکولی مایکوپلاسما و کشت سلول پرفسور علیر...