عضویت در مجامع علمی

* عضو هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران1398

* عضو انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

* عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران

* عضو انجمن گیاهان دارویی ایران

* عضو انجمن پروبیوتیک ایران

* عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران

* عضو انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران

* عضو انجمن متخصصان علوم گیاهی استرالیا

* عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان