سوابق پژوهشی

1)    مجری طرح ملی کشت سلول و بافت در دانشگاه آزاد اسلامی از بیست و یکم اسفند ماه 1400 تا کنون
2)    دستیار ارشد سردبیر مجله اشپرینگرJournal of Nanostructure in Chemistry  
3)    استاد راهنمای دوره پسا دکتری  (Post Doc)واحد علوم و تحقیقات 
4)    ترجمه و تاليف 23 جلد كتاب دانشگاهي 
5)    چاپ 220 مقاله ISC, ISI و علمي پژوهشي در مجلات معتبر علمي
6)    ارائه 74 مقاله در كنگره هاي بين المللي و کنفرانس های ملي
7)    ثبت 5 ژن در بانک ژن (NCBI)
8)    ثبت رسمی 13 اختراع علمی
9)    تدوین 6 استاندارد ملی و بین المللی
10)     اجراي 5 طرح برون دانشگاهی
11)     اجراي12 طرح تحقيقاتي در دانشگاه آزاد اسلامي
12)     رییس انجمن کشت سلول و بافت ایران،  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال1391 تاکنون
13)     عضو هیات مدیره اتحادیه انجمن های علوم زیستی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال1397 تاکنون
14)     عضو هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران، مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1395 تاکنون
15)     عضو هیات مدیره انجمن سلولی تکوینی ایران، مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1397 تاکنون
16)     عضو انجمن علمی گیاهان دارویی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
17)    سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی کشت سلول های کاریوتیک
18)     عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
19)     عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران متعلق به انجمن زیست شناسی ایران مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
20)     عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
21)     عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی تازه های بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی پرند مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
22)     عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا بهمن ماه 1400
23)     سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی سلولی مولکولی گیاهی، واحد گرمسار
24)     دبیر علمی اولین کنفرانس ملی نانو ( از سنتز تا صنعت) سال 1397
25)     دبیر کمیته ویژه توسعه فناوری سلول های بنیادی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1394 تا 1397
26)     مدیر گروه مطالعات زیرساختی و زیست محیطی در پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی تا سال 1397
27)     مدیر گروه تخصصی زیست شناسی و پلاسما (زیست پلاسما) مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1394 تاکنون
28)     عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی تا سال 1397
29)     دبیر شورای سیاست گذاری توسعه شبکه آزمایشگاهی از سال 1393 تا 1397
30)     استاد راهنما و مشاور دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي
31)     عضو شورای علمی پژوهشی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی تا سال 1396