سمت های علمی

* رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران ( مصوب وزارت علوم) از 1391 تاکنون

* رئیس کمیته تخصصی زیست شناسی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی از 1396/10/13 تا کنون

* رئیس کارگروه علوم پایه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تا 1396/10/12

* رئیس گروه زیست شناسی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از1393 تا 1396/12/4

* رئیس کمیته تخصصی داوری اختراعات "گروه زیست و محیط زیست" دانشگاه آزاد اسلامی

* عضو حقیقی شورای راهبردی پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی از 1393/2/14 تا1396/10/27

* کارشناس رسمی سازمان استاندارد ملی ایران از 1393/11/1 تاکنون