سمت های اجرایی

1)    مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1400
2)    عضو هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و رییس کمیسیون تخصصی علوم پایه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از شهریور ماه 1399
3)    مدیرگروه تخصصی آزمون مصاحبه دکتری و کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی از سال 1395 تا 1398 و مدیر گروه تخصصی مصاحبه دکتری رشته های سلولی مولکولی و ژنتیک از سال 1399
4)    رییس کمیته تخصصی برنامه ریزی مجموعه رشته زیست شناسی دانشگاه و رییس کار گروه تخصصی رشته گرایش سلولی ملکولی، ژنتیک و میکروبیولوژی دانشگاه
5)    رییس کمیسیون علوم پایه شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تا 1398
6)    رییس کمیته زیست شناسی شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1399
7)    رییس دانشکده علوم و فناوری های همگرا (علوم پایه) واحد علوم و تحقیقات از اردیبهشت ماه 1398 تا 11 آبان ماه 1400
8)    مدیر کل دفتر توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی از نهم تیر ماه 1393 تا هفدهم دی ماه 1398
9)    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع رودهن از چهارم شهریور 1391 تا بیست و پنجم فروردین ماه 1393
10)     رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بسیار بزرگ علي آبادكتول از سال 1385 تا سی ام شهریور ماه 1391
11)     معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بسیار بزرگ گرمسار از سال 1384 تا 1385
12)     مدير گروه هاي آموزشي زيست شناسي و مهندسي كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار از سال 1379 تا 1383

13)     عضو شورای سیاستگذاری چهره های ماندگار کشور بنیان چهره های ماندگار از یکم شهریور ماه 1401