سمت های اجرایی

*  رييس دانشكده علوم پايه واحد علوم و تحقيقات تهران از 1398/2/25

* مدیر کل دفتر توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1393/4/9 تا 1396/10/17

* رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از 1391/6/4 تا 1393/1/25 

* رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول از سال 1385 تا 1391/6/3

* معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از سال 1384 تا سال 1385

* مدیر گروه های آموزشی زیست شناسی و مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از سال 1379 تا 1383